Centenari de la Prosperitat 1919-2019

001Context general, principis del Segle XX

❖ “La manca d’habitacions ha canviat completament els encontorns de Barcelona (…). A un temps s’ha anat formant també al peu de la muntanya de Roquetes, continuació de Verdun, cap al nort, la barriada de la Prosperitat (…). JOAN CLAPÉS I CORBERA (1)

(1) CLAPÉS I CORBERA, Joan. Fulles històriques de St. Andreu de Palomar. Vol. V: El municipi. Barcelona: Catalònia, 1930-1931, p. 109 i 112

❖“El mas (Can Dragó) va ser dels primers que hom parcel·là i urbanitzà. Un dels nuclis inicials dels gran sector dels barris actuals de Prosperitat, Verdum i Roquetes, es formà al voltant d’una gasolinera situada en aquells terrenys del mas del Dragó, i ja sembla que s’emprava el nom de Prosperitat per a designar el lloc.” JAUME FABRE I JOSEP M. HUERTAS CLAVERIA (2)

(2) FABRE, Jaume; HUERTAS CLAVERIA, Josep M. Tots els barris de Barcelona. Vol. VII: Els polígons (2) i el Districte V. Barcelona: Edicions 62, 1977, p. 155

❖ “Para el primer quinquenio, 1916-1920, (…) son los años de despegue de «Can Dragó», topónimo que en los libros de Registro de licencias de obras engloba los nacientes núcleos de Prosperitat, Verdum, Roquetas, Charlot y Can Borràs. (…) En los años 20 (…) se tiene noticia de algunos edicicios construidos en Prosperitat por el «ramo cooperativista barcelonés»”
ALBERTO CORDIOVIOLA [ET. AL.] (3)

(3) CORDIVIOLA, Alberto [et al.]. “La formación de Nou Barris. Dinámica y explosión de la construcción residencial en la periferia barcelonesa, 1897-1935”. A: III Congrés d’Història de Barcelona. Volum II. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1993, p. 563 i 564

❖ “A partir de la I Guerra Mundial, a Nou Barris es produeix un important creixement amb el seu origen en l’onada immigratòria produïda en el primer terç del segle XX, però d’una forma accelerada entre 1917 i 1921.” GRUP D’HISTÒRIA NOU BARRIS-CAN BASTÉ (4)

(4) Del despertar al trencament. Nou Barris 1897-1937. Grup d’història Nou Barris-Can Basté. Barcelona: Centre Cívic Can Basté, 1998, p. 17

❖ “El procés urbanitzador va començar a partir de 1917 en terrenys més propers a Sant Andreu. De la ciutat jardí es va passar a la idea més modesta de la caseta i l’hortet o amb la il·lusió d’una petita eixida. Sorgeixen els barris o nuclis de Prosperitat, Verdum, Roquetes, Can Borràs, Charlot’s, Can Guineueta i altres més reduïts. Són cases baixes o amb pis de treballadors de les fabriques properes de Sant Andreu.” FRANCESC PUJOL (5)

(5) PUJOL MARTÍNEZ, Francesc. “Una mica d’història de Nou Barris”. Finestrelles núm. 12 (2002), p. 303

S’escull el 1919 per…

❖ Teresa Tort Pagés, viuda de Josep Borràs Mir, diu: “…Que entre los diversos bienes que heredó del mismo 5iguran tres 5incas, situadas en la barriada llamada de la Prosperidad, San Andrés, que casi constituyen la totalidad de la misma y habiendo sido adquiridas en los años 1918-1919, fueron inmediatamente parceladas y después de trazadas sus calles, vendidas en solares…”: Document de l’Arxiu Municipal de Barcelona. Número d’expedient 212/43 (1933)

El dia 1 de gener de 1919, La Sociedad Cooperativa de la Habitación Barata col·loca la primera pedra del grup de cases a construir a la … “barriada” de San Andrés, en las inmediaciones de “Can Dragó”, entre la línea férrea del Norte y la carretera”: La Vanguardia, 02 de enero 1919, página 15

❖ Mercè Tatjer, Diu:“…es probable que estas casas correspondan a la edi5icadas en la calle Cooperación en la barriada de la Prosperitat…”: Los orígenes de la vivienda social en Barcelona: las cooperativas de viviendas en el primer tercio del siglo XX. Document de treball del: Coloquio sobre “El desarrollo urbano de Montréal y Barcelona… 5-7 de maig de 1997.

El President de la Cooperativa i qui parla a l’acte és Eladi Gardó.
Diversos documents constaten els estrets lligams que Eladio Gardó té amb la Prosperitat i que també avalarien l’apreciació de situar els terrenys de la Cooperativa al barri.
☛ Arxiu Municipal de Barcelona: Eladi Gardó en representació de propietaris de terrenys del
barri de la Prosperitat, demana a l’Ajuntament millores pel barri (Sant Andreu). Número
expedient 135/19 (1924)
☛ Arxiu Municipal de Barcelona: Joan Espinosa i altres propietaris i veïns del barri de la Prosperitat a Sant Andreu, denuncien la construcció d’una paret al C. Flor de Neu. Número d’expedient 205/66 (1927)
On apareix la cita: “… la Sra. Vdª de José Borrás , propietaria de varios terrenos en la referida calle, que tiene por abogado asesor a Don Eladio Gardó…”
☛ Arxiu Municipal de Barcelona: Diversos propietaris cedeixen terrenys per construir-hi carrers a la barriada de la Prosperitat (Sant Andrés). Número d’expedient A-918 ( 1929-1945).
En el llistat de propietaris per carrers, en el de Flor de Neu, hi apareix: “Eladio G(o)rdo … varios solares”

Febrer 2017